DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
687 800 PLN
38 PLN/m2
ZABŁOTNIA
Opis
Do sprzedania działka rolno - budowlana 18100 m2 w m. Zabłotnia, gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski.
Działka o wymiarach 54 x 335 m, dojazd asfaltowy.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- dla części budowlanej MN, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) przeznaczenie dopuszczalne - usługi nieuciążliwe, drobna wytwórczość;
3) usługi nakazuje się lokalizować od strony dróg publicznych;
4) zakaz rozbudowy istniejących obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe i dopuszczalne;
5) parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania działki budowlanej:
   a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,75,
   b) wskaźnik zabudowy terenu – nie więcej niż 0,3,
   c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 50% działki budowlanej,
   d) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m,
   e) liczba kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi – nie więcej niż 3, w tym poddasze użytkowe,
    f) kąt nachylenia połaci dachowych nie mniejszy niż 30º i nie większy niż 45º,
   g) szerokość elewacji frontowej budynków – nie więcej niż 15 m;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - dopuszcza się rozbiórkę obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków, znajdującego się na terenie 4MN;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: odpowiednio zgodnie z § 33, w tym ustala się wydzielanie działek przy zachowaniu:
   a) minimalnej powierzchni działki: 900m2 ,
   b) minimalnej szerokości frontu działki: 20m; 

- dla części rolnej R, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze z przewagą gruntów ornych;
2) zasady zagospodarowania:
   a) zakaz zabudowy,
   b) zakaz lokalizacji reklam, także tymczasowych, co należy rozumieć jako niezwiązanych trwale z gruntem,
   c) zakaz stosowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem;

Media: prąd, wodociąg.

Lokalizacja: do autostrady A2  1.3 km, do Grodziska Maz. 6,5 km.


Zapraszam do kontaktu.
Szczegóły oferty

Cena687 800 PLN

Cena za m238 PLN

Powierzchnia działki18 100 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

Przeznaczenie działkiRolno-budowlana

PrądW drodze